Wodór

Wodór uważany jest za paliwo przyszłości

Stanowi alternatywę dla konwencjonalnych paliw nieodnawialnych. W Polsce potencjał wodoru nie jest w pełni wykorzystywany, dlatego nasza spółka planuje konsekwentnie rozwijać tę technologię
Jak to się zaczęło

Firma PROTIUM powstała w 2021 roku

Głównym celem działalności jest produkcja i wdrożenie pozyskiwania wodoru z żużla, czyli odpadu ze spalania odpadów komunalnych w spalarniach.

Zajmujemy się również dystrybucją specjalistycznych pojemników na wodór. W celu transportowania i przechowywania kompresuje się go w wysokociśnieniowych zbiornikach lub przechowuje w temperaturze poniżej –240 °C w postaci ciekłej.

Przygotowujemy również zabezpieczenia hałd oraz instalacji przed pyleniem do środowiska.
Oferta

Czym się zajmujemy

Uniwersalność technologii sprawia, że odbiorcami mogą być zakłady termicznego przetwarzania odpadów, zakłady energetyczne wykorzystujące paliwa z odpadów lub podmioty prowadzące przetwarzanie odpadów, a także podmioty z branży paliwowej i chemicznej. Technologia H2ash może zostać wdrożona zarówno w postaci węzła technologicznego na terenie instalacji termicznego przekształcenia odpadów lub zakładu energetycznego wykorzystującego paliwa z odpadów, a także jako samodzielnej instalacji wykorzystującej żużle jak i popioły z różnych źródeł. Przetwarzanie odpadów w energię uznaje się za niezbędny element przejścia w kierunku zrównoważonej gospodarki.

Zajmujemy się również dystrybucją specjalistycznych pojemników na wodór. W celu transportowania i przechowywania kompresuje się go w wysokociśnieniowych zbiornikach lub przechowuje w temperaturze poniżej –240 °C w postaci ciekłej. Ponadto firma przygotowuje zabezpieczenia hałd oraz instalacji przed pyleniem do środowiska.
Plany

Przyszłość wodoru

PROTIUM P.S.A. i Główny Instytut Górnictwa opracowały technologię, która umożliwia tanią produkcję tzw. zielonego wodoru. Jest to paliwo wytwarzane z użyciem odnawialnych źródeł energii, czyli źródeł nieobarczonych emisją CO2.

Firma PROTIUM jest obecnie w trakcie uzyskiwania patentu, który będzie uprawniał do wyłącznego korzystania z wynalazku na terytorium Polski. Wniosek o udzielenie patentu dla wynalazku oznaczonego numerem: P.440125 trafił do Urzędu Patentowego RP w styczniu 2022 roku. Ideą wynalazku jest wytwarzanie gazu bogatego w wodór z wody przy użyciu ubocznych produktów przemysłowych procesów termicznych zawierających wolny glin.

Chcesz z nami współpracować?

Poszukujemy partnerów i odbiorców na całym świecie.